no-image.png

Bộ môn Tài chính...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 09-04-2022 15:03:31

...

1594274597.jpg

Ban chủ nhiệm Khoa...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 30-04-2020 11:07:18

...

1589085288.jpg

Đoàn Khoa...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 13-12-2019 10:22:15

Đoàn khoa Kinh tế là đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Kiên Giang với khoảng 1.500 sinh viên theo học tập và sinh hoạt tại 30 chi đoàn chính q...

1594274638.jpg

Công đoàn...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 13-12-2019 10:21:55

Tổ Công đoàn Kinh tế - Du lịch được tách ra từ Tổ Công đoàn Kinh tế - Kỹ thuật theo Quyết định số 10/QĐ-CĐCS ngày 12 tháng 8 năm 2018. Tổ CĐ ...

1655286936.jpg

Chi bộ Khoa Kinh tế...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 13-12-2019 10:16:53

Chi bộ Kinh tế - Du lịch được thành lập theo Quyết định số 348-QĐ/ĐU ngày 24/04/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang về việc chia tách Chi bộ Ki...

1594274517.jpg

Bộ môn Kế toán...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 12-12-2019 13:43:52

...

1594274500.jpg

Bộ môn Quản trị kinh doanh...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 12-12-2019 13:42:01

...

1594274416.png

Giới thiệu tổng quan...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 31-10-2019 11:03:32

...