Ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Tìm học phần Tải chương trình đào tạo
1 Kế toán - Liên thông từ Cao đẳng
2 Kế toán - Liên thông từ Trung cấp
3 Quản trị kinh doanh - Liên thông từ Trung cấp
4 Quản trị Kinh doanh - Liên thông từ Cao đẳng
5 Tài chinh ngân hàng - Liên thông từ Trung cấp
6 Tài chính ngân hàng - Liên thông từ cao đẳng
7 Kế toán - Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ Đại học (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023)
8 Kế toán - Liên thông từ Đại học sang trình độ Đại học (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2023)