Ban chủ nhiệm Khoa

30/04/2020 11:07:18 | Người đăng tin: lvdien

   

 

TS. NGÔ VĂN THIỆN

Trưởng Khoa
 nvthien@vnkgu.edu.vn  
0986.244.354

Lý lịch khoa học  (Tải về)

  Phụ trách:

  + Phụ trách chung

  + Công tác tổ chức cán bộ

  + Quản lý chuyên môn ngành

                   1. Kế toán

                   2. Tài chính ngân hàng   

  + Công tác đảm bảo chất lượng

 

               

 

   ThS. NGUYỄN NGỌC HẬU   

Phó Trưởng khoa
nnhau@vnkgu.edu.vn
0979.46.33.25

Lý lịch khoa học  (Tải về)

  Phụ trách:    

  + Quản lý chuyên môn ngành Kế toán

  + Công tác tổ chức đào tạo

  + Công tác tổ chức thi

     ThS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH      

Phó Trưởng khoa
ntmylinh@vnkgu.edu.vn
0989.131.033

Lý lịch khoa học  (Tải về)

 

 Phụ trách:          

  + Công tác nghiên cứu khoa học

  + Công tác sinh viên và học viên

  + Công tác đoàn thể

  + Công tác hành chính

 

 

 ThS. LÂM VĂN ĐIỀN      

Thư ký Khoa
lvdien@vnkgu.edu.vn
0377.283.569

Lý lịch khoa học (Tải về)

 Phụ trách:          

  + Công tác thư ký khoa

 Chức năng:     

  + Tham mưu, tổng hợp giúp Trưởng khoa quản lý và điều hành các công việc  của Khoa.

 Nhiệm vụ và quyền hạn: theo Quy chế hoạt động của Khoa
 (Quyết định số 1234/QĐ-ĐHKG ngày 08/12/2020 Quy chế tổ chức
và hoạt động của Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Kiên Giang)