Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quy đinh chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 757/QĐ-ĐHKG 31/12/2021 Trường
2 Quy chế về công tác văn thư lưu trữ tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định Số 755/QĐ-ĐHKG 31/12/2021 Trường
3 Phê duyệt Danh mục ngành, ngành gần, Chương trình đào tạo liên thông và các học phần bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 690/QĐ-ĐHKG 07/12/2021 Trường
4 Ban hành Quy định tổ chức dạy và học trực tuyến tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 670/QĐ-ĐHKG 23/11/2021 Trường
5 Quy định quản lý hồ sơ người học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 15/QĐ-ĐHKG 01/11/2021 Trường
6 Về việc đổi tên Khoa Kinh tế - Du lịch thành Khoa Kinh tế Quyết định Số 569/QĐ-ĐHKG 07/10/2021 Trường
7 Ban hành Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 536/QĐ-ĐHKG 23/09/2021 Trường
8 Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Quyết định Số 516/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
9 Ban hành Quy chế công tác học viên vừa làm, vừa học Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 517/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
10 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học bậc đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 519/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
11 Quyết định ban hành quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Quyết định Số 518/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
12 Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 498/QĐ-ĐHKG 18/08/2021 Trường
13 Quy định về việc nộp học phí tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 478/QĐ-ĐHKG 26/07/2021 Trường
14 Ban hành Quy trình xét, công nhận và cấp bằng TN Quyết định Số 44/QĐ-ĐHKG 20/01/2021 Trường
15 Quyết định về việc ban hành Quy trình đăng ký học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 32/QĐ-ĐHKG 19/01/2021 Trường
16 Quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 1234/QĐ-ĐHKG 08/12/2020 Trường
17 Quyết định Công nhận học phần tương đương, thay thế Quyết định Số 929/QĐ-ĐHKG 01/09/2020 Trường
18 Về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học đợt 3, năm học 2019 - 2020 Quyết định Số 908/QĐ-ĐHKG 20/08/2020 Trường
19 Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Kinh tế - Du lịch Quyết định Số 819/QĐ-ĐHKG 14/07/2020 Trường
20 Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Kinh tế - Du lịch Quyết định Số 819/QĐ-ĐHKG 14/07/2020 Trường
21 Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng, đại học đợt 2, năm học 2019 - 2020 Quyết định Số 704/QĐ-ĐHKG 11/06/2020 Trường
22 Hướng dẫn quy trình in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại KGU Quyết định Số 02/QĐ-ĐHKG 18/04/2020 Trường
23 Ban hành Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 801/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
24 Quy định Điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
25 Quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp Quyết định Số 008/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
26 Quy định cùng lúc học hai chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 351/QĐ-ĐHKG 08/08/2018 Trường
27 Quy định cách trình bày chuyên đề, tiểu luận, luận văn tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 191/QĐ-ĐHKG 26/09/2017 Trường
28 Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy Quyết định Số 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 Trường
29 Quyết định Thành lập Bộ môn Tài chính - Kế toán Quyết định Số 404/QĐ-ĐHKG 02/12/2015 Trường
30 Ban hành Quy định xây dựng mã lớp sinh viên và mã số sinh viên các bậc và chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 322/QĐ-ĐHKG 05/10/2015 Trường
31 Quyết định Thành lập Khoa Kinh tế - Du lịch thuộc Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 05/QĐ-ĐHKG 20/10/2014 Trường