Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập cho các lớp sinh viên (Khóa cũ) năm học 2023-2024 (Hệ đại học chính quy) Quyết định 958/QĐ-ĐHKG 15/09/2023 Trường
2 Quyết định về việc ban hành Quy trình khôi phục đăng ký học phần Quyết định 521/QĐ-ĐHKG 22/06/2023 Trường
3 Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 410/QĐ-ĐHKG 18/05/2023 Trường
4 Quyết định về việc Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 384/QĐ-ĐHKG 08/05/2023 Trường
5 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Quyết định 198/QĐ-ĐHKG 22/02/2023 Trường
6 Ban hành Quy trình tổ chức công tác biên soạn, thẩm định và công nhận tài liệu giảng dạy - học tập tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 361/QĐ-ĐHKG 26/04/2022 Trường
7 Quyết định về việc ban hành quy định công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 345/QĐ-ĐHKG 19/04/2022 Trường
8 Quy chế về công tác văn thư lưu trữ tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 755/QĐ-ĐHKG 31/12/2021 Trường
9 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác học viên vừa làm vừa học Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 517/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
10 Quyết định về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Quyết định 516/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường