1695717117.jpg

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 26-09-2023 15:28:30

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh...

no-image.png

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào t...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 21-04-2023 14:16:13

...

1662706173.png

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán - 2020...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 09-09-2022 13:49:33

...

1587929905.jpg

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 27-04-2020 02:38:25

...

1587908215.jpg

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 26-04-2020 20:36:55

...

1587907917.jpg

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 26-04-2020 20:31:57

...

1587905536.jpg

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 26-04-2020 15:56:08

...