1685350107.jpg

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 3 năm học 2022 - 202...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 29-05-2023 15:48:27

...

1679383793.png

Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần cho đối tượng h...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 21-03-2023 14:29:53

...

1648712728.jpg

Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ II, năm...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 24-03-2022 14:33:20

...

1648712755.jpg

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm họ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 17-02-2022 15:29:44

...

1618470992.jpg

Thông báo nhận đơn tham gia Kỳ thi phụ Học kỳ 2, năm họ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 15-04-2021 14:16:32

Thông báo nhận đơn tham gia Kỳ thi phụ Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (đợt 1)...

1618470206.jpg

Thông báo lịch thi học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (đợt 2...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 15-04-2021 14:03:26

Thông báo lịch thi học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (đợt 2) ...

1616394084.jpg

Lịch thi Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (đợt 1)...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 22-03-2021 10:49:43

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2020 - 2021, Đợt 1: từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/042021 ...

1616394323.jpg

Danh sách thi Kỳ thi phụ Khóa 6 HK1 2020-2021...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 22-01-2021 14:36:07

...

1616394363.jpg

Lịch thi Kỳ thi phụ Khóa 6 HK1 2020-2021...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 22-01-2021 14:30:26

...

1610421966.jpg

Thông báo nhận đơn tham gia Kỳ thi phụ khóa 6, Học kỳ 1...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 12-01-2021 10:25:07

Thông báo nhận đơn tham gia Kỳ thi phụ khóa 6, Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 (đợt 2) ...

1609154626.jpg

Lịch thi Kỳ thi phụ Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-12-2020 17:19:24

Lịch thi Kỳ thi phụ Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021...

1607915257.jpg

Thông báo nhận đơn tham gia kỳ thi phụ HK I năm học 202...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 14-12-2020 10:07:37

...

1595592455.jpg

Lịch thi học kỳ Hè năm học 2019 - 2020...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 24-07-2020 19:07:35

...

1595592661.jpg

Lịch thi Kỳ thi phụ Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 18-07-2020 20:25:07

...

1594274579.jpg

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 202...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 25-05-2020 09:10:34

Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020...