Bộ môn Kế toán

12/12/2019 13:43:52 | Người đăng tin: lvdien

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾ TOÁN

ThS. Nguyễn Ngọc Hậu
Phó trưởng Khoa - kiêm Phó trưởng Bộ môn
nnhau@vnkgu.edu.vn
0979.463.325

Lý lịch khoa học (Tải về)

          Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
          Giảng dạy các học phần:
         + Nguyên lý Kế toán
         + Kế toán tài chính 
         + Kiểm toán căn bản
         + Kiểm toán nâng cao

NCS.ThS. Nguyễn Vương
Giảng viên - Trưởng phòng KHTC
nvuong@vnkgu.edu.vn
0907.293.058

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Giảng dạy các học phần:
+ Hệ thống Thông tin kế toán 1
+ Hệ thống Thông tin kế toán 2
+ Nguyên lý Thống kê kinh tế

TS. Đặng Thanh Sơn
Giảng viên cao cấp
dtson@vnkgu.edu.vn
0945.774.444

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính nhà nước
Giảng dạy các học phần:
+ Kế toán quản trị
+ Kế toán chi phí
+ Kế toán quốc tế
+ Kế toán tài chính

ThS. Lê Phương Ngọc Hiền
Giảng viên
lpnhien@vnkgu.edu.vn
0902905019

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng
Giảng dạy các học phần:
+ Kế toán tài chính
+ Kế toán quốc tế
+ Chuyên đề Kế toán thuế & BCTC
+ Tổ chức công tác kế toán

ThS. Lê Quốc Việt
Giảng viên
vietlq@vnkgu.edu.vn
0913477737

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các học phần:
+ Chuyên đề Kế toán thuế & BCTC

Ths. Trần Mạnh Hoàng
Giảng viên
tmhoang@vnkgu.edu.vn
0985.146.555

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Kế toán
Giảng dạy các học phần:
+ Hệ thống thông tin kế toán 2
+ Nguyên lý kế toán

ThS. Phạm Thị Ngọc Anh
Giảng viên
ptnanh@vnkgu.edu.vn
0907.826.555

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
Giảng dạy các học phần:
+ Nguyên lý Kế toán
+ Kế toán tài chính 
+ Kiểm toán căn bản
+ Kiểm toán nâng cao

ThS. Võ Mỹ Linh
Giảng viên
vmlinh@vnkgu.edu.vn
0979.551.790

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Kế toán
Giảng dạy các học phần:
+ Kế toán quản trị
+ Kế toán quốc tế