Danh sách công trình
Năm Tên công trình Tác giả Thông tin công trình Tải về
2019 Sử dụng phương pháp thang đo điểm tổng hợp kết hợp với phương pháp phân tích thứ bậc để đánh giá sự phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc Nguyễn Vương Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững". Trang 92 - 99. Tháng 05/2019
2021 Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Vương Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: "Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản lý công, quản lý kinh tế và chính sách". Phần 2: Quản lý công, quản lý kinh tế và chính sách qua trường hợp một số ngành, lĩnh vực. NXB Văn hóa Dân tộc, Trang 246 - 269. Mã số ISBN: 978-604-65-3182-5
2021 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long Nguyễn Vương Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế TED - 2021: "Văn hóa, giáo dục và du lịch đối với phát triển kinh tế". Phần 4: Phát triển du lịch Đà Lạt và kinh nghiệm từ các địa phương khác. NXB Thông tin và Truyền thông, Trang 246 - 269. Mã số ISBN: 978-604-80-5756-5