Bộ môn Quản trị kinh doanh

12/12/2019 13:42:01 | Người đăng tin: lvdien

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

       

 

  

TS. Nguyễn Thị Hường
Phó Trưởng Bộ môn
nthuong@vnkgu.edu.vn
0969.664.777

Lý lịch khoa học   (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vi mô
    + Kinh tế vĩ mô
    + Quản trị chiến lược
    + Quản trị nguồn nhân lực

 

 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phó Trưởng Khoa Kinh tế

ntmlinh@vnkgu.edu.vn
0989.131.033

Lý lịch khoa học   (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Marketing căn bản
    + Marketing du lịch
    + Quản trị nguồn nhân lực
    + Kinh tế du lịch

 

 

TS. Hà Thị Thanh Tuyền
Giảng viên
htttuyen@vnkgu.edu.vn 

0988.189.509

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Quản trị học
    + Phương pháp nghiên cứu khoa học
    + Quản trị sản xuất

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thúy An
Giảng viên
nttan@vnkgu.edu.vn
0979.458.789

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Marketing căn bản
    + Marketing du lịch
    + Quản trị nguồn nhân lực
    + Quản trị văn phòng

 

 

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Ơn
Giảng viên
htnon@vnkgu.edu.vn
0772.299.777

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Quản trị học

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Vương
Giảng viên
nqvuong@vnkgu.edu.vn
0919.829.192

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vi mô

 

 

ThS. Trần Bửu Long
Giảng viên
tblong@vnkgu.edu.vn
0919.131.822

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh doanh xuất nhập khẩu
    + Phân tích hành vi người tiêu dung.
    + Hệ thống thanh toán điện tử

 

 

NCS.ThS. Trần Băng Dương
Giảng viên
0913.800.336
tbduong@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vi mô
    + Kinh tế vĩ mô

 

 

TS. Lê Ngọc Danh
Giảng viên

0939. 678.614
lndanh@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Marketing căn bản
    + Quản trị marketing

 

 

ThS. Trần Võ Anh Duy
Giảng viên
tvaduy@vnkgu.edu.vn
0372.771.877

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Tiếng Anh trong du lịch

    + Tiếng anh chuyên ngành khách sạn

 

 

 

ThS. Trần Kim Ngân
Giảng viên
tkngan@vnkgu.edu.vn

0703.655.494

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vi mô

    + Kinh tế vĩ mô
    + Kinh tế phát triển

 

 

 

ThS. Ngô Ngọc Tồn
Giảng viên
nnton@vnkgu.edu.vn
0932.829.186

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế du lịch

    + Tiếng anh chuyên ngành khách sạn

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Hiền
Giảng viên
ntbhien@vnkgu.edu.vn
0335.658.985

Lý lịch khoa học (Tải về)

Giảng dạy các môn:
    + Quản trị nguồn nhân lực