Bộ môn Tài chính

09/04/2022 15:03:31 | Người đăng tin: tmhoang

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH

Ths. Nguyễn Hoài Thương
   Giảng viên - Phó trưởng Bộ môn   
nhthuong@vnkgu.edu.vn
0982559067

Lý lịch khoa học (Tải về)

   Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng   
 Giảng dạy các học phần:
    + Thuế
    + Tài chính – tiền tệ
    + Lập và Thẩm định dự án đầu tư

TS. Ngô Văn Thiện
Trưởng khoa
nvthien@vnkgu.edu.vn
0986.244.354

Lý lịch khoa học (Tải về)

   Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
 Giảng dạy các học phần:
    + Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
    + Thị trường chứng khoán
    + Tài chính doanh nghiệp
    + Quản trị tài chính

Ths. Lê Hồng Hạnh
Giảng viên
lhhanh@vnkgu.edu.vn
0898001131

Lý lịch khoa học (Tải về)

   Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 Giảng dạy các học phần:
    + Tài chính – tiền tệ
    + Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
    + Kế toán ngân hàng

Ths. Trần Thị Huỳnh Lê
Giảng viên
tthle@vnkgu.edu.vn
0972659521

Lý lịch khoa học (Tải về)

   Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 Giảng dạy các học phần:
    + Tài chính doanh nghiệp
    + Lập và Thẩm định dự án đầu tư
    + Quản trị tài chính

Ths. Võ Thị Tuyết Anh
Giảng viên
vttanh@vnkgu.edu.vn
0986068809

Lý lịch khoa học (Tải về)

   Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 Giảng dạy các học phần:
    + Thị trường chứng khoán
    + Phân tích hoạt động kinh doanh

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Giảng viên
ntqnhu@vnkgu.edu.vn
0935115157

Lý lịch khoa học (Tải về)

   Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 Giảng dạy các học phần:
    + Tài chính doanh nghiệp
    + Nguyên lý thống kê kinh tế
    + Kinh tế lượng

Ths. Lê Trương Ngọc Châu
Giảng viên
ltnchau@vnkgu.edu.vn
0775.848.801

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
 Giảng dạy các học phần:
    +