Chi bộ Khoa Kinh tế

13/12/2019 10:16:53 | Người đăng tin: nvuong
Chi bộ Kinh tế - Du lịch được thành lập theo Quyết định số 348-QĐ/ĐU ngày 24/04/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang về việc chia tách Chi bộ Kinh tế - Kỹ thuật, để thành lập Chi bộ Kinh tế - Du lịch, với số lượng đảng viên là 11 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư. Từ ngày 21/4/2022, Chi bộ được đổi tên thành Chi bộ Khoa Kinh theo Quyết định số 348-QĐ/ĐUT ngày 21/4/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang.

   Hiện nay, số lượng đảng viên của Chi bộ là 22 đồng chí; trong đó có 17 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị; giới tính 11 nam và 11 nữ; về trình độ chuyên môn có 02 tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh, 06 thạc sĩ, 05 cử nhân và 05 đang học đại học kế toán; về trình độ lý luận chính trị có 01 cao cấp, 02 trung cấp và 11 sơ cấp; tuổi đảng cao nhất 21 tuổi, tuổi đảng thấp nhất 01 tuổi, tuổi đảng bình quân là 05 tuổi.

   Cùng với việc tăng nhanh số lượng, chất lượng đảng viên cũng không ngừng được nâng cao. Hầu hết đảng viên đều kiên định theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; trình độ và năng lực đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt, tập thể đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, “có tình đồng chí thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau”, cùng hướng đến mục tiêu chung là dạy tốt - học tốt.

Đại hội Đảng viên chi bộ Kinh tế - Du lịch khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2022

     Để có sự phát triển ngày càng vững mạnh của Khoa Kinh tế - Du lịch, Chi bộ đã nhận được sự quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo trự c tiếp của Đảng ủy Nhà trường, cùng với nhiều chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy các cấp, liên quan đến các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã giúp tập thể Chi bộ lãnh đạo các mặt công tác hiệu quả.

 

Lễ kết nạp Đảng viên mới, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kiên Giang khóa , nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Đảng viên thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Khoa đã lãnh đạo viên chức và người lao động, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên,… hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường.

     Chế độ sinh lệ được thực hiện nghiệm túc. Công tác phát triển Đảng được Chi bộ quan tâm, nhằm không ngừng phát hiện, bổ sung lực lượng quần chúng ưu tú cho Đảng. 

     Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên trong Chi bộ khoa Kinh tế - Du lịch luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, công tác và giảng dạy, thực hiện tốt vai trò là hạt nhân gắn kết khối đoàn kết nội bộ, là nhân tố tích cực thúc đẩy mọi phong trào thi đua giảng dạy và học tập trong toàn Khoa.

     Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể Chi bộ Khoa Kinh tế - Du lịch sẽ tiếp tục củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát,…phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cùng với đó là tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục sinh viên phát triển toàn diện, nhất là công tác bồi dưỡng nhân tài theo hướng “phát triển bền vững”. 

Lễ kết nạp Đảng viên mới đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Như, ngày 04 tháng 9 năm 2021

Lễ kết nạp Đảng viên mới đồng chí Trần Thị Huỳnh Lê, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Đại hội chi bộ Khoa Kinh tế khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2025

Sáng ngày 28/6/2022 chi bộ Khoa Kinh tế đã tổ chức đại hội chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy Trường Đại học Kiên Giang lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm và triển khai tới các chi bộ trong Đảng bộ nhà trường.

Tập thể Đảng viên chi bộ Khoa Kinh tế

 

BCH