Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Đơn xin chuyển nhóm học phần Dùng cho sinh viên muốn xin chuyển nhóm học phần tại Khoa Kinh tế 14/09/2023
2 Đơn đăng ký học phần Dùng cho sinh viên đăng ký học phần 11/08/2022
3 Đơn xin hoãn thi Dùng cho các học phần thuộc Khoa Kinh tế tổ chức đánh giá kết thúc học phần 11/11/2021
4 Đơn xin khôi phục đăng ký học phần Dành cho trường hợp sinh viên có học phần bị xóa đăng ký do chưa xác nhận học phần 06/05/2021
5 Giấy giới thiệu sinh viên thực tập Dành cho sinh viên thực tập ngành nghề 22/04/2021
6 Đơn xin miễn, giảm học phần Dành cho sinh viên sinh miễn, giảm các học phần đã học theo quy định (có minh chứng kèm theo: bảng điểm, chứng chỉ,...) Gửi về khoa quản lý học phần 16/03/2021
7 Đơn xin xóa học phần Xóa các học phần đã đăng ký trong thời gian quy định 10/03/2021
8 Giấy giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp Dùng cho sinh viên thực tập ngành nghề 26/06/2020
9 Mẫu đăng ký tham gia kỳ thi phụ 25/06/2020
10 Mẫu PLV.03. Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần Ban hành theo Quyết định số 567/QĐ-ĐHKG ngày 20/05/2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang 25/05/2020
11 Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Phiếu đánh giá cá nhân 26/04/2020