Danh sách biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Chú thích Ngày đăng Tải về
1 Đơn xin miễn, giảm học phần Dành cho sinh viên sinh miễn, giảm các học phần đã học theo quy định (có minh chứng kèm theo: bảng điểm, chứng chỉ,...) Gửi về khoa quản lý học phần 16/03/2021
2 Đơn xin xóa học phần Xóa các học phần đã đăng ký trong thời gian quy định 10/03/2021
3 Đơn đăng ký học phần Dùng cho sinh viên đăng ký học phần 22/12/2020
4 Giấy giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp Dùng cho sinh viên thực tập ngành nghề 26/06/2020
5 Mẫu đăng ký tham gia kỳ thi phụ 25/06/2020
6 Mẫu PLV.03. Đơn xin phúc khảo bài thi kết thúc học phần Ban hành theo Quyết định số 567/QĐ-ĐHKG ngày 20/05/2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang 25/05/2020
7 Mẫu PLV.05. Đơn xin hoãn thi Ban hành theo Quyết định số 567/QĐ-ĐHKG ngày 20/05/2002 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang 25/05/2020
8 Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Phiếu đánh giá cá nhân 26/04/2020