Bộ môn Quản trị kinh doanh - Du lịch

12/12/2019 13:42:01 | Người đăng tin: nvuong

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH - DU LỊCH

       

 

  

NCS.ThS. Nguyễn Thị Hường
Phó Trưởng Bộ môn
nthuong@vnkgu.edu.vn
0969.664.777

Lý lịch khoa học   (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vi mô
    + Kinh tế vĩ mô
    + Quản trị chiến lược
    + Quản trị nguồn nhân lực

 

 

NCS.ThS. Nguyễn Vương
Phó Trưởng Khoa KT-DL
nvuong@vnkgu.edu.vn
0907.293.058

Lý lịch khoa học  (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Quản trị chất lượng du lịch
    + Quản trị sản xuất
    + Lập kế hoạch kinh doanh du lịch
    + Thiết kế và điều hành tour du lịch

 

 

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phó Trưởng Khoa KT-DL

ntmlinh@vnkgu.edu.vn
0989.131.033

Lý lịch khoa học   (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Marketing căn bản
    + Marketing du lịch
    + Quản trị nguồn nhân lực
    + Kinh tế du lịch

 

 

NCS.ThS. Hà Thị Thanh Tuyền
Giảng viên
htttuyen@vnkgu.edu.vn 

0988.189.509

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Quản trị học
    + Phương pháp nghiên cứu khoa học
    + Quản trị sản xuất

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thúy An
Giảng viên
nttan@vnkgu.edu.vn
0979.458.789

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Marketing căn bản
    + Marketing du lịch
    + Quản trị nguồn nhân lực
    + Quản trị văn phòng

 

 

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Ơn
Giảng viên
htnon@vnkgu.edu.vn
0772.299.777

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Quản trị học

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Vương
Giảng viên
nqvuong@vnkgu.edu.vn
0919.829.192

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vi mô

 

 

ThS. Trần Bửu Long
Giảng viên
tblong@vnkgu.edu.vn
0919.131.822

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh doanh xuất nhập khẩu
    + Phân tích hành vi người tiêu dung.
    + Hệ thống thanh toán điện tử

 

 

ThS. Lưu Bá Hòa
Giảng viên
lbhoa@vnkgu.edu.vn
0942.800.996

Lý lịch khoa học (Tải về)

   Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vĩ mô

 

 

NCS.ThS. Trần Băng Dương
Giảng viên
0913.800.336
tbduong@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Kinh tế vi mô
    + Kinh tế vĩ mô

 

 

NCS.ThS. Lê Ngọc Danh
Giảng viên

0939. 678.614
lndanh@vnkgu.edu.vn

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Marketing căn bản
    + Quản trị marketing

 

 

ThS. Trần Võ Anh Duy
Giảng viên
tvaduy@vnkgu.edu.vn
0372.771.877

Lý lịch khoa học (Tải về)

  Giảng dạy các môn:
    + Tiếng Anh trong du lịch

    + Tiếng anh chuyên ngành khách sạn