Danh sách bài báo
Năm Tên bài báo Tác giả Thông tin tạp chí Tải về
2017 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc Ngô Văn Thiện Tạp chí công thương, Số 9, Tháng 08/2017, trang 103 - 108
2017 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc Ngô Văn Thiện Tạp chí công thương, Số 11, Tháng 10/2017, trang 138 - 145
2018 Sử dụng phương pháp thang đo điểm tổng hợp kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc để đánh giá sự phát Nguyễn Vương Tạp chí Đại học Đồng Tháp
2012 Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa khi đi du lịch ở Phú Quốc Nguyễn Vương Tạp chí Thông tin Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Số 02/2012
2020 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ Ngô Văn Thiện Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm