Bộ môn Tài Chính - Kế toán

12/12/2019 13:43:52 | Người đăng tin: nvuong

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

 

 

TS. Ngô Văn Thiện
Trưởng khoa
nvthien@vnkgu.edu.vn
0986.244.354

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Giảng dạy các học phần:
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Thị trường chứng khoán
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Quản trị tài chính

 

 

TS. Đặng Thanh Sơn
Giảng viên cao cấp
dtson@vnkgu.edu.vn
0945.774.444

Lý lịch khoa học (Tải về)

 

Chuyên ngành: Tài chính nhà nước
Giảng dạy các học phần:
+ Kế toán quản trị
+ Kế toán chi phí
+ Kế toán quốc tế
+ Kế toán tài chính

 

 

Ths. Nguyễn Ngọc Hậu
Giảng viên - Trưởng phòng KHTC
nnhau@vnkgu.edu.vn
0979.463.325

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
Giảng dạy các học phần:
+ Nguyên lý Kế toán
+ Kế toán tài chính 
+ Kiểm toán căn bản
+ Kiểm toán nâng cao

 

 

Ths. Lê Phương Ngọc Hiền
Giảng viên
lpnhien@vnkgu.edu.vn
0902905019

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng
Giảng dạy các học phần:
+ Kế toán tài chính
+ Kế toán quốc tế
+ Chuyên đề Kế toán thuế & BCTC
+ Tổ chức công tác kế toán

 

 

Ths. Nguyễn Hoài Thương
Giảng viên
nhthuong@vnkgu.edu.vn
0982559067

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng
Giảng dạy các học phần:
+ Thuế
+ Tài chính – tiền tệ
+ Lập và Thẩm định dự án đầu tư

 

 

Ths. Lê Hồng Hạnh
Giảng viên
lhhanh@vnkgu.edu.vn
0898001131

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng
Giảng dạy các học phần:
+ Tài chính – tiền tệ
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Kế toán ngân hàng

 

 

Ths. Trần Thị Huỳnh Lê
Giảng viên
tthle@vnkgu.edu.vn
0972659521

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng
Giảng dạy các học phần:
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Lập và Thẩm định dự án đầu tư
+ Quản trị tài chính

 

 

Ths. Võ Thị Tuyết Anh
Giảng viên
vttanh@vnkgu.edu.vn
0986068809

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các học phần:
+ Thị trường chứng khoán
+ Phân tích hoạt động kinh doanh

 

 

Ths. Lê Quốc Việt
Giảng viên
vietlq@vnkgu.edu.vn
0913477737

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Giảng dạy các học phần:
+ Chuyên đề Kế toán thuế & BCTC

 

 

Ths. Trần Mạnh Hoàng
Giảng viên
tmhoang@vnkgu.edu.vn
0985.146.555

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Kế toán
Giảng dạy các học phần:
+ Hệ thống thông tin kế toán 2
+ Nguyên lý kế toán

 

 

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Giảng viên
ntqnhu@vnkgu.edu.vn
0935115157

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Giảng dạy các học phần:
+ Tài chính doanh nghiệp

 

 

ThS. Phạm Thị Ngọc Anh
Giảng viên
ptnanh@vnkgu.edu.vn
0907.826.555

Lý lịch khoa học (Tải về)

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán
Giảng dạy các học phần:
+ Nguyên lý Kế toán
+ Kế toán tài chính 
+ Kiểm toán căn bản
+ Kiểm toán nâng cao