Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 54 viên chức Trường Đại học Kiên Giang

10/01/2024 16:17:03 | Người đăng tin: lvdien
Trường Đại học Kiên Giang vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức khóa Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023.

Khóa bồi dưỡng được tổ chức tại Trường Đại học Kiên Giang, dành cho viên chức đối tượng 4 là chuyên viên phòng, ban, trung tâm; thư ký, giảng viên các khoa.

54 viên chức Trường Đại học Kiên Giang được Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28/12, các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề: Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật; Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Học viên làm bài thu hoạch

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên viết bài thu hoạch, đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành.

Theo TS. Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang khóa Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng an ninh nhằm giúp viên chức thuộc đối tượng 4 nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đồng thời, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.

NHƯ NGỌC