Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa của sinh viên Huỳnh Khởi Triết

08/06/2022 13:27:17 | Người đăng tin: nvuong
Sáng ngày 11/5/2022, tại Phòng họp 107, Khu nhà B, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Hội đồng họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp Khoa: "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ du lịch sinh thái vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang”.

Các sinh viên thực hiện đề tài bao gồm: Huỳnh Khởi Triết (Chủ nhiệm đề tài); Lê Hoàng Nam (thành viên) và Từ Phước Nguyên (thành viên).

Thầy Lê Ngọc Danh - Giảng viên hướng dẫn và nhóm sinh viên nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là:

- Phân tích các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, trên cơ sở đó ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu đã xác định và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách với dịch vụ du lịch sinh thái. Bên cạnh đó đã trình bày rõ và nêu ý nghĩa thực tiễn của việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

- Nghiên cứu đã giải thích tìm ra được một số nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Như vậy, còn một số nhân tố khác ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch mà nghiên cứu chưa tìm ra. Đề tài tiếp theo cần nghiên cứu, bổ sung thêm những nhân tố khác để nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố tài nguyên du lịch là yếu tố có ảnh hưởng mạng nhất đến sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ du lịch sinh thái vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Cũng như, sự hài lòng của du khách đối với du lịch sinh thái phần lớn bị chi phối bởi các hệ thống rừng, động thực vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

- Nghiên cứu còn chỉ ra ngoài yếu tố tài nguyên du lịch thì sự hài lòng của khách du lịch còn bị ảnh hưởng bới các yếu tố cơ sở hạ tầng, đáp ứng lưu trú, giá cả cảm nhận và phong cách phục vụ.

- Ngoài ra, nghiên cứu các nhân tố này liên quan đến thành phần chất lượng dịch vụ: Năng lực phục vụ; Phong cách phục vụ; Cơ sở vật chất và các nhân tố này được cải thiện thì có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang và ngược lại.

Các thành viên Hội đồng thẩm chụp ảnh cùng nhóm nghiên cứu